Wdrażane Programy

Projekty systemowe współfinansowane ze środków
EFS Priorytet VII Działanie 7.1.Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie
7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty systemowe od 2008 roku współfinansowane ze środków EFS  Priorytet VII  Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  


Projekt w latach 2008 i 2009 był skierowany głównie do kobiet i nosił nazwę „Kobieta aktywna-kobieta jutra”. Od 2010roku  nosi nazwę „Bądź aktywny – bądź najlepszy”  a grupę docelową tworzą kobiety i mężczyźni – mieszkańcy gminy Jedlińsk. 


 


CEL OGÓLNY PROJEKTU:


Celem ogólnym jest aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Jedlińsk. Realizacji projektu przyświeca idea rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji poprzez dążenie do usamodzielnienia finansowego, społecznego i zawodowego.


 


CELE SZCZEGÓŁOWE:


Cele szczegółowe, jakie wyodrębniono w ramach realizacji projektu to:


• podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Jedlińsk,


• wzrost wiedzy dotyczącej prawnych aspektów zatrudnienia,


• wzrost umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy,


• zwiększenie wiary we własne siły,


• upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez pracowników socjalnych.


 


GRUPA DOCELOWA:


Projekt adresowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej samodzielnie lub jako członkowie rodziny, znajdujące się w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia. W projekcie bierze udział 30 osób. Uczestnicy będą objęci pomocą Ośrodka w ramach zawartych i realizowanych kontraktów socjalnych. Na szczególną uwagę oraz wsparcie zasługują kobiety z terenów wiejskich z uwagi na obiektywnie słabszą możliwość zaspokojenia potrzeb gdyż niższy niż w mieście jest poziom życia społecznego, kulturalnego i zawodowego. W wyniku tego występują trudności adaptacyjne ze znalezieniem pracy szczególnie na terenie większych miejscowościach. Głównym problemem osób do których skierowany jest projekt jest brak przygotowania do podjęcia pracy. Spowodowane jest to długotrwałym pozostawaniem bez zatrudnienia. Przyczyną problemu bezrobocia jest przede wszystkim: nieumiejętność poruszania się po rynku pracy, niska samoocena, brak wiary we własne siły, brak kwalifikacji zawodowych lub ich nieadekwatność na obecnym rynku pracy. Skutkiem w/w przyczyn jest zawodowe wykluczenie zawodowe, pogarszanie się sytuacji materialnej ich rodzin. Konsekwencją negatywnych skutków staje się korzystanie z pomocy społecznej.


 


REALIZOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:


W ramach projektu zaplanowano podjęcie następujących działań:


• warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego


• określenie indywidualnej ścieżki zawodowej po przez indywidualne spotkania z doradcą zawodowym


• wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe


• poradnictwo prawne z zakresu podstawowych aspektów zatrudnienia


• zorganizowanie warsztatów wyjazdowych w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.


• Ścieżka szkoleniowa obejmująca cykl szkoleń zawodowych.


 


REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:


W toku rekrutacji w 2013r i 2014r wyłonione zostanie 30 osób wyrażających chęć podjęcia trudu i próby dokonania zmian         w zakresie swojej aktywności zawodowej. Wstępnych eliminacji uczestników do projektu dokonają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku. Rekrutacja zakończona zostanie przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po przeanalizowaniu dokumentacji oraz odbyciu konsultacji z pracownikami socjalnymi. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników i zminimalizowania problemów przy realizacji zakładanych działań uczestnikom zapewnić należy jak najlepsze warunki aktywizacji.


 


DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:


• W ramach aktywnej integracji zaplanowano podpisanie indywidualnych kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu, szkolenia i kursy zawodowe, poradnictwo psychologiczne i prawne oraz warsztaty z doradcą zawodowym i warsztaty wyjazdowe.


• W celu sprawnej realizacji projektu zawiązany został Zespół Projektowy.


• Promocja projektu obejmować będzie działania na rzecz rozpowszechniania informacji o realizowanym projekcie. Głównym nośnikiem promocyjnym jest niniejsza strona internetowa.


• Praca socjalna realizowana jest poprzez zaangażowanie w realizację projektu wszystkich pracowników socjalnych Ośrodka oraz zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego.


 


Łączne stosowanie narzędzi sprzyjających integracji społecznej oraz zastosowanie wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, to działania przewidziane w projekcie, które mają stanowić skuteczny sposób przeciwdziałania zjawisku marginalizacji oraz wykluczenia społecznego i sprzyjać wychodzeniu z sytuacji bezradności społeczno – zawodowej.


 


TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:


1 Styczeń 2013 r. -  31 Grudzień 2014 r.


 


REZULTATY KOŃCOWE:


Zakłada się, że końcowym efektem projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez odbycie kursów zawodowych. Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych potwierdzone zostanie certyfikatem. Wpłynie to na poprawę ich pozycji zawodowej i być może pozwoli na odkrycie dotychczas ukrytych zdolności i umiejętności. Rezultatem w sferze emocjonalnej będzie podniesienie poczucia własnej wartości i zwiększenie samooceny. W dalszej kolejności może przyczynić się to do zwiększenia motywacji i aktywności zawodowej i życiowej oraz zwiększenie otwartości osobistej. Pozwoli to w przyszłości na nawiązanie nowych znajomości, odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie i polepszenie nastroju psychicznego. Inne zakładane rezultaty to zwiększenie umiejętności tworzenia dokumentów niezbędnych w zakresie poszukiwania zatrudnienia oraz zwiększenie wiedzy z zakresu obecnego rynku pracy i poruszania się w jego ramach. Istnieje możliwość, że w konsekwencji będzie to skutkować podjęciem stałej pracy zawodowej, co w rezultacie może powodować usamodzielnienie finansowe tych rodzin. Wszystkie działania kierowane do uczestników projektu mają przyczynić się do zmiany mentalności i sposobu myślenia oraz zaprzestania trwania w bierności.


Projekt "Bądź aktywny – bądź najlepszy" jest inicjatywą realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            w Jedlińsku od roku 2008. Jest zarządzany przez Kierownika GOPS, a w jego realizacji biorą udział wszyscy pracownicy socjalni. Poza bezsprzecznymi korzyściami, które w ramach projektu wynikają dla dotychczasowych Klientów pomocy społecznej pozwala on także na promowanie i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej.


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: .... ... | Autor: Monika Gałek | Data wprowadzenia: 2013-02-14 10:51:46.
Data wprowadzenia: 2013-02-14 10:51:46
Autor: Monika Gałek
Opublikowane przez: .... ...